Bytové hospodářství

Městské byty

Městská bytová správa  spol s r.o. vykonává na základě mandátní smlouvy správu městského bytového fondu, kterou zajišťuje prostřednictvím bytového oddělení a provozně technického útvaru.

Hlavní náplní činnosti bytového oddělení je vyřizování následujících žádostí: 

 • žádosti o pronájem městského bytu
 • žádosti o souhlas s výměnou bytu
 • žádosti o souhlas se vznikem a zánikem společného nájmu k bytu
 • žádosti o zánik společného nájmu bytu po rozvodu manželství
 • přechody nájemních práv po úmrtí nájemce, opuštění společné domácnosti
 • přijímá a předkládá ostatní žádosti občanů pro radu města ve věci bytové problematiky

další činnosti: 

 • jednání s žadateli o městské byty, evidence a vyřizování žádostí o nájem městských bytů, prověřování pravdivosti údajů uvedených žadateli v těchto žádostech
 • zjišťování, zda žadatel o městský byt není dlužníkem vůči vlastníku a správci
 • prošetřování, zda nájemci, kteří žádají o prodloužení nájmu městského bytu, nejsou dlužníky vůči vlastníku a správci, zjišťování, zda městský byt užívají řádně, v souladu s dobrými mravy, zjišťování výše uvedených skutečností i u osob, které s nájemcem žijí ve společné domácnosti
 • zveřejňování podmínek nájmu městských bytů, příprava a zajištění jednání bytové komise, zpracování a vyhodnocení dotazníků
 • vedení a aktualizace seznamů žadatelů o nájem městských bytů
 • příprava a projednání materiálů s byt. tématikou v radě a zastupitelstvu města
 • kontrola obsazenosti městských bytů, evidence problematických městských bytů, prověřování stížností na porušování obč. zákoníku
 • prošetření podnětů od obyvatel, zpracování podkladů pro podání návrhů na výpovědi z nájmu městského bytu, spolupráce s exekutorem při vyklízení bytů
 • sepisování žalob na dluhy, předávání žalob na soud, vše jménem vlastníka
 • podání návrhů na výkony rozhodnutí, spolupráce s exekutorským úřadem
 • příprava a kontrola smluv, návrhy směrnic, vyhlášek souvisejících se správou a zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory
 • provádění veškerých úkonů, které souvisí s výpovědí z nájmu bytu
 • provádění veškerých úkonů, které souvisí s vyklizením bytu, včetně podání návrhu na vyklizení bytu,
 • provádění veškerých úkonů, které souvisí se zahájením exekuce, včetně podání návrhu na zahájení exekuce a určení exekutora
 • vyhotovování splátkových kalendářů na dluhy, příprava na projednání v radě města
 • narovnávání nájemních vztahů před prodejem bytů formou dohody o společném nájmu bytu nebo přímým rozhodnutím rady města
 • narovnávání nájemních vztahů v bytových domech
 • příprava a vyhotovování zásad pronajímání městských bytů v souladu s platnou právní úpravou
 • zpracování nových nájemních smluv dle zákona č. 107/2006 Sb.
 • zpracování a vedení evidence dlužných nájmů za byty
 • Předpis, kontrola a upomínání nájmu za byty a nebytové prostory
 • evidence nájemců bytů a nebytových prostor, evidence změn, aktualizace evidenčních listů, evidence volných bytů
 • kontrola bytů před předáním včetně pořízení fotodokumentace
 • příprava, projednání nájemních smluv na byty i nebytové prostory, předání a převzetí předmětu nájmu
  jednání s žadateli o nebytové prostory, evidence a vyřizování žádostí
 • příprava a projednání materiálů s nebytovou tématikou v radě města
 • jednání a komunikace s nájemci, návrhy na změny výše nájemného, zpracování informací pro nájemce
 • řešení stížností a reklamací ve věcech nájmu a služeb
 • příprava podkladů pro žaloby na dluh, pro žaloby na výpověď z nájmu bytu pro neplacení nájmu
  vedení účetnictví, kontrola faktur, měsíční závěrky, vyúčtování služeb a dodávek tepla a teplé vody
 • zpracování ročních plánů oprav a investic, sledování, vyhodnocování, aktualizace
 • smluvní zajištění pojištění nemovitosti, zpracování podkladů pro výběr pojišťovny, komunikace při řešení poj. událostí
 • smluvní zajištění dodávek médií, úklidů a dalších služeb
 • smluvní zajištění dezinfekce, deratizace a desinsekce
 • evidence a zařizování oprav, včetně odstraňování závad z kontrol a revizí, zajištění realizace oprav, kontrola a přebírání oprav za vlastníka
 • zajišťování oprav v bytech dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb., zajištění provozu STA
  řešení stížností a reklamací na opravy
 • návrhy na využití objektů - prodej, nájem, demolice, výpůjčky
 • smluvní zajištění odpočtů energií a médií a zpracování podkladů pro vyúčtování služeb
 • technická evidence nemovitostí, vedení a doplňování archívu tech. dokumentace
 • poskytování informací tisku, zpracování podkladů pro statistiku, pro studijní účely
 • zajištění projektové dokumentace na investice a opravy většího rozsahu, zajišťování výběrových řízení na dodavatelské opravy a investice
 • vyřizování všech náležitostí k zahájení stavebních prací, jednání se stavebním úřadem, zajištění vyjádření od správců sítí a dotčených orgánů státní správy
 • stavební dozor, zajištění stavebních povolení na schválené akce, kolaudací, v případě potřeby zajištění státního stavebního dohledu
 • povolení, kontrola, evidence stavebních úprav; vydávání stanoviska ke stavebním úpravám nevyžadujícím stavební řízení
 • zajišťování revizí technických zařízení v nemovitostech
 • zajištění požární prevence, bezpečnosti, zpracování směrnic PO, zajištění revizí hydrantů, kontrola a doplňování hasící techniky

Odkaz na neoficiální stránky Oddělení správy prodaných bytů Městké bytové správy, spol. s r.o.


Dokumenty ke stažení

Soubor Popis Vloženo Velikost Staženo
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva LÍPA Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva LÍPA 17. 05. 2018, 09:28:49 333 kB 3x
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva PASTELKY Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva PASTELKY 17. 05. 2018, 07:02:14 346 kB 5x
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva KAŠTANY Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva Kaštany 16. 05. 2018, 08:27:03 458 kB 5x
Zveřejnění záměru pronájmu městského bytu - č. 08 o vel. 1+1 - Hodonín, Slavíkova č. o. 19 (č.p. 3935) - P ř i h l á š k a 10. 05. 2018, 09:17:34 23 kB 54x
Zveřejnění záměru pronájmu městského bytu - č. 08 o vel. 1+1 - Hodonín, Slavíkova č. o. 19 (č.p.3935) 10. 05. 2018, 09:16:56 361 kB 40x
Zveřejnění záměru pronájmu městského bytu - č. 10 o vel. 1+1 - Hodonín, Janáčkova č. o. 15 (č. p. 2265) - P ř i h l á š k a 10. 05. 2018, 09:16:11 23 kB 32x
Zveřejnění záměru pronájmu městského bytu - č. 10 o vel. 1+1 - Hodonín, Janáčkova č. o. 15 (č. p. 2265) 10. 05. 2018, 09:15:07 363 kB 39x
Zveřejnění záměru pronájmu Brandlova 78/02-1+1 Formulář Vyhodnocení výše příjmů domácnosti 10. 05. 2018, 09:14:34 178 kB 13x
Zveřejnění záměru pronájmu Brandlova 78/02-1+1 Formulář Prohlášení 10. 05. 2018, 09:13:56 612 kB 9x
Zveřejnění záměru pronájmu Brandlova 78/02-1+1 Formulář Doklad o výši příjmu 10. 05. 2018, 09:13:35 1110 kB 12x
Zveřejnění záměru pronájmu Brandlova 78/02-1+1 INFORMACE k vyplnění formulářů 10. 05. 2018, 09:13:09 206 kB 9x
Zveřejnění záměru pronájmu Brandlova 78/02-1+1 Přihláška 10. 05. 2018, 09:12:21 23 kB 15x
Zveřejnění záměru pronájmu STARTOVACÍHO BYTU - č. 02 o vel. 1+1 - Hodonín, Brandlova č. o. 78 (č. p. 2772) 10. 05. 2018, 09:11:20 397 kB 24x
Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva Kaštany Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva Kaštany 15. 05. 2017, 08:05:40 461 kB 304x
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva PASTELKY Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva PASTELKY 11. 05. 2017, 09:50:16 349 kB 317x
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva LÍPA Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva LÍPA 11. 05. 2017, 09:43:51 334 kB 283x
Zásady prodeje městských bytů Aktuální znění zásad včetně dodatku č. 8 17. 02. 2015, 14:52:42 122 kB 854x
Stanovy SBD Pastelky Stanovy SBD Pastelky 04. 07. 2014, 07:52:11 211 kB 1289x
Stanovy BD Lípa Stanovy BD Lípa 04. 07. 2014, 07:51:45 213 kB 1546x
Stanovy BD Kaštany Stanovy BD Kaštany 04. 07. 2014, 07:50:31 219 kB 1143x
Pojistné podmínky Pojistné podmínky, kterými se řídí pojištění Městské bytové správy, spol. s r.o. 30. 11. 2009, 07:05:04 238 kB 3220x
upozornění pokud Vám nepůjde otevřít nějaký dokument - uložte jej na disk svého počítače, pak Vám půjde otevřít 24. 11. 2008, 13:38:03 19 kB 2652x

V rámci stávající odměny za správu nově zajišťujeme prostřednictvím advokátní kanceláře právní pomoc, např.:

- úprava stanov a řešení problémů v rámci společenství,
- účast na shromáždění vlastníků jednotek
- řešení dluhů na fondu oprav

1. vypracování a zaslání předžalobní výzvy dle § 142a) zák. č. 99/1963 Sb.
2. zastupování před soudem
3. vypracování návrhu na exekuci včetně zastupování v exekučním řízení
4. sledování insolvencí, vypracování přihlášky včetně zastupování v insolvenčním řízení

Webdesign Michal Škrabálek Počet návštěv: 653396, tato sekce: 73245 Městská bytová správa, spol. s r.o.
Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ 69501