Bytové hospodářství

Městské byty

Městská bytová správa  spol s r.o. vykonává na základě mandátní smlouvy správu městského bytového fondu, kterou zajišťuje prostřednictvím bytového oddělení a provozně technického útvaru.

Hlavní náplní činnosti bytového oddělení je vyřizování následujících žádostí: 

 • žádosti o pronájem městského bytu
 • žádosti o souhlas s výměnou bytu
 • žádosti o souhlas se vznikem a zánikem společného nájmu k bytu
 • žádosti o zánik společného nájmu bytu po rozvodu manželství
 • přechody nájemních práv po úmrtí nájemce, opuštění společné domácnosti
 • přijímá a předkládá ostatní žádosti občanů pro radu města ve věci bytové problematiky

další činnosti: 

 • jednání s žadateli o městské byty, evidence a vyřizování žádostí o nájem městských bytů, prověřování pravdivosti údajů uvedených žadateli v těchto žádostech
 • zjišťování, zda žadatel o městský byt není dlužníkem vůči vlastníku a správci
 • prošetřování, zda nájemci, kteří žádají o prodloužení nájmu městského bytu, nejsou dlužníky vůči vlastníku a správci, zjišťování, zda městský byt užívají řádně, v souladu s dobrými mravy, zjišťování výše uvedených skutečností i u osob, které s nájemcem žijí ve společné domácnosti
 • zveřejňování podmínek nájmu městských bytů, příprava a zajištění jednání bytové komise, zpracování a vyhodnocení dotazníků
 • vedení a aktualizace seznamů žadatelů o nájem městských bytů
 • příprava a projednání materiálů s byt. tématikou v radě a zastupitelstvu města
 • kontrola obsazenosti městských bytů, evidence problematických městských bytů, prověřování stížností na porušování obč. zákoníku
 • prošetření podnětů od obyvatel, zpracování podkladů pro podání návrhů na výpovědi z nájmu městského bytu, spolupráce s exekutorem při vyklízení bytů
 • sepisování žalob na dluhy, předávání žalob na soud, vše jménem vlastníka
 • podání návrhů na výkony rozhodnutí, spolupráce s exekutorským úřadem
 • příprava a kontrola smluv, návrhy směrnic, vyhlášek souvisejících se správou a zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory
 • provádění veškerých úkonů, které souvisí s výpovědí z nájmu bytu
 • provádění veškerých úkonů, které souvisí s vyklizením bytu, včetně podání návrhu na vyklizení bytu,
 • provádění veškerých úkonů, které souvisí se zahájením exekuce, včetně podání návrhu na zahájení exekuce a určení exekutora
 • vyhotovování splátkových kalendářů na dluhy, příprava na projednání v radě města
 • narovnávání nájemních vztahů před prodejem bytů formou dohody o společném nájmu bytu nebo přímým rozhodnutím rady města
 • narovnávání nájemních vztahů v bytových domech
 • příprava a vyhotovování zásad pronajímání městských bytů v souladu s platnou právní úpravou
 • zpracování nových nájemních smluv dle zákona č. 107/2006 Sb.
 • zpracování a vedení evidence dlužných nájmů za byty
 • Předpis, kontrola a upomínání nájmu za byty a nebytové prostory
 • evidence nájemců bytů a nebytových prostor, evidence změn, aktualizace evidenčních listů, evidence volných bytů
 • kontrola bytů před předáním včetně pořízení fotodokumentace
 • příprava, projednání nájemních smluv na byty i nebytové prostory, předání a převzetí předmětu nájmu
  jednání s žadateli o nebytové prostory, evidence a vyřizování žádostí
 • příprava a projednání materiálů s nebytovou tématikou v radě města
 • jednání a komunikace s nájemci, návrhy na změny výše nájemného, zpracování informací pro nájemce
 • řešení stížností a reklamací ve věcech nájmu a služeb
 • příprava podkladů pro žaloby na dluh, pro žaloby na výpověď z nájmu bytu pro neplacení nájmu
  vedení účetnictví, kontrola faktur, měsíční závěrky, vyúčtování služeb a dodávek tepla a teplé vody
 • zpracování ročních plánů oprav a investic, sledování, vyhodnocování, aktualizace
 • smluvní zajištění pojištění nemovitosti, zpracování podkladů pro výběr pojišťovny, komunikace při řešení poj. událostí
 • smluvní zajištění dodávek médií, úklidů a dalších služeb
 • smluvní zajištění dezinfekce, deratizace a desinsekce
 • evidence a zařizování oprav, včetně odstraňování závad z kontrol a revizí, zajištění realizace oprav, kontrola a přebírání oprav za vlastníka
 • zajišťování oprav v bytech dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb., zajištění provozu STA
  řešení stížností a reklamací na opravy
 • návrhy na využití objektů - prodej, nájem, demolice, výpůjčky
 • smluvní zajištění odpočtů energií a médií a zpracování podkladů pro vyúčtování služeb
 • technická evidence nemovitostí, vedení a doplňování archívu tech. dokumentace
 • poskytování informací tisku, zpracování podkladů pro statistiku, pro studijní účely
 • zajištění projektové dokumentace na investice a opravy většího rozsahu, zajišťování výběrových řízení na dodavatelské opravy a investice
 • vyřizování všech náležitostí k zahájení stavebních prací, jednání se stavebním úřadem, zajištění vyjádření od správců sítí a dotčených orgánů státní správy
 • stavební dozor, zajištění stavebních povolení na schválené akce, kolaudací, v případě potřeby zajištění státního stavebního dohledu
 • povolení, kontrola, evidence stavebních úprav; vydávání stanoviska ke stavebním úpravám nevyžadujícím stavební řízení
 • zajišťování revizí technických zařízení v nemovitostech
 • zajištění požární prevence, bezpečnosti, zpracování směrnic PO, zajištění revizí hydrantů, kontrola a doplňování hasící techniky

Odkaz na neoficiální stránky Oddělení správy prodaných bytů Městké bytové správy, spol. s r.o.


Dokumenty ke stažení

Soubor Popis Vloženo Velikost Staženo
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových porostor Masarykovo nám. 5 - přízemí, kancelář 1.01 a sklad č. 1.04 30. 03. 2017, 09:17:31 161 kB 31x
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Masarykovo nám. 5 - kancelář ve 2. NP č. 2.05 o výměře 14,30m2 22. 02. 2017, 07:16:32 157 kB 60x
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Masarykovo nám. 6 - přízemí ve dvoře 06. 01. 2017, 11:38:17 192 kB 109x
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Masarykovo nám.5 - vybavená kancelář 29. 11. 2016, 09:47:15 197 kB 134x
Pozvánka na náhradní členskou schůzi Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD kaštany 07. 06. 2016, 08:02:29 580 kB 366x
Pozvánka na členskou schůzi LÍPA Pozvánka na členskou schůzi LÍPA - 2016 19. 05. 2016, 08:10:32 46 kB 381x
Pozvánka na členskou schůzi PASTELKY Pozvánka na členskou schůzi PASTELKY - 2016 17. 05. 2016, 09:02:04 49 kB 360x
Pozvánka na členskou schůzi 2016 SBD KAŠTANY - Pozvánka na členskou schůzi 2016 16. 05. 2016, 07:50:47 527 kB 507x
Kaštany - usnesení náhradní členské schůze 25. 6. 2015 Kaštany - usnesení náhradní členské schůze 25. 6. 2015 14. 07. 2015, 08:30:52 857 kB 709x
LÍPA -usnesení náhradní čl. schůze ze dne LÍPA -usnesení náhradní čl. schůze ze dne 01. 07. 2015, 07:24:54 591 kB 689x
Usnesení členské schůze 9. 6. 2015 Usnesení členské schůze 9. 6. 2015 17. 06. 2015, 10:55:35 670 kB 784x
Pozvánka na NÁHRADNÍ členskou schůzi Kaštany Pozvánka na NÁHRADNÍ členskou schůzi Kaštany 26. 05. 2015, 07:44:44 35 kB 857x
Pozvánka na členskou schůzi PASTELKY Pozvánka na členskou schůzi PASTELKY 22. 05. 2015, 09:36:43 39 kB 749x
Pozvánka na náhradní členskou schůzi LÍPA Pozvánka na náhradní členskou schůzi LÍPA 19. 05. 2015, 07:39:15 36 kB 907x
Zásady pronajímání městských bytů, v platném znění - příloha č. 6 18. 05. 2015, 16:44:48 124 kB 950x
Zásady prodeje městských bytů aktuální znění 15. 04. 2015, 15:09:35 122 kB 1333x
Zásady pronajímání městských bytů, v platném znění - příloha č. 5 15. 04. 2015, 10:13:56 1675 kB 1202x
Zásady pronajímání městských bytů, v platném znění - příloha č. 3 15. 04. 2015, 10:13:02 1673 kB 979x
Zásady pronajímání městských bytů, v platném znění - příloha č. 1, 2 15. 04. 2015, 10:12:08 682 kB 840x
Zásady pronajímání městských bytů, v platném znění - příloha č. 4 15. 04. 2015, 09:58:58 1714 kB 1204x
Zásady pronajímání městských bytů, v platném znění 10. 04. 2015, 09:10:11 1084 kB 1154x
Zásady prodeje městských bytů Aktuální znění zásad včetně dodatku č. 8 17. 02. 2015, 14:52:42 122 kB 598x
Usnesení členské schůze SBD PASTELKY Usnesení členské schůze 11. 6. 2014 - SBD PASTELKY 04. 07. 2014, 07:54:49 702 kB 1034x
Usnesení členské schůze BD LÍPA Usnesení členské schůze 10. 6. 2014 - BD LÍPA 04. 07. 2014, 07:54:02 430 kB 833x
Usnesení členské schůze BD Kaštany Usnesení členské schůze 9. 6. 2014 - BD Kaštany 04. 07. 2014, 07:52:46 884 kB 1734x
Stanovy SBD Pastelky Stanovy SBD Pastelky 04. 07. 2014, 07:52:11 211 kB 998x
Stanovy BD Lípa Stanovy BD Lípa 04. 07. 2014, 07:51:45 213 kB 1254x
Stanovy BD Kaštany Stanovy BD Kaštany 04. 07. 2014, 07:50:31 219 kB 893x
Pojistné podmínky Pojistné podmínky, kterými se řídí pojištění Městské bytové správy, spol. s r.o. 30. 11. 2009, 07:05:04 238 kB 2927x
upozornění pokud Vám nepůjde otevřít nějaký dokument - uložte jej na disk svého počítače, pak Vám půjde otevřít 24. 11. 2008, 13:38:03 19 kB 2435x

V rámci stávající odměny za správu nově zajišťujeme prostřednictvím advokátní kanceláře právní pomoc, např.:

- úprava stanov a řešení problémů v rámci společenství,
- účast na shromáždění vlastníků jednotek
- řešení dluhů na fondu oprav

1. vypracování a zaslání předžalobní výzvy dle § 142a) zák. č. 99/1963 Sb.
2. zastupování před soudem
3. vypracování návrhu na exekuci včetně zastupování v exekučním řízení
4. sledování insolvencí, vypracování přihlášky včetně zastupování v insolvenčním řízení

Webdesign Michal Škrabálek Počet návštěv: 554510, tato sekce: 65704 Městská bytová správa, spol. s r.o.
Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ 69501