Bytové hospodářství

Městské byty

Městská bytová správa  spol s r.o. vykonává na základě mandátní smlouvy správu městského bytového fondu, kterou zajišťuje prostřednictvím bytového oddělení a provozně technického útvaru.

Hlavní náplní činnosti bytového oddělení je vyřizování následujících žádostí: 

 • žádosti o pronájem městského bytu
 • žádosti o souhlas s výměnou bytu
 • žádosti o souhlas se vznikem a zánikem společného nájmu k bytu
 • žádosti o zánik společného nájmu bytu po rozvodu manželství
 • přechody nájemních práv po úmrtí nájemce, opuštění společné domácnosti
 • přijímá a předkládá ostatní žádosti občanů pro radu města ve věci bytové problematiky

další činnosti: 

 • jednání s žadateli o městské byty, evidence a vyřizování žádostí o nájem městských bytů, prověřování pravdivosti údajů uvedených žadateli v těchto žádostech
 • zjišťování, zda žadatel o městský byt není dlužníkem vůči vlastníku a správci
 • prošetřování, zda nájemci, kteří žádají o prodloužení nájmu městského bytu, nejsou dlužníky vůči vlastníku a správci, zjišťování, zda městský byt užívají řádně, v souladu s dobrými mravy, zjišťování výše uvedených skutečností i u osob, které s nájemcem žijí ve společné domácnosti
 • zveřejňování podmínek nájmu městských bytů, příprava a zajištění jednání bytové komise, zpracování a vyhodnocení dotazníků
 • vedení a aktualizace seznamů žadatelů o nájem městských bytů
 • příprava a projednání materiálů s byt. tématikou v radě a zastupitelstvu města
 • kontrola obsazenosti městských bytů, evidence problematických městských bytů, prověřování stížností na porušování obč. zákoníku
 • prošetření podnětů od obyvatel, zpracování podkladů pro podání návrhů na výpovědi z nájmu městského bytu, spolupráce s exekutorem při vyklízení bytů
 • sepisování žalob na dluhy, předávání žalob na soud, vše jménem vlastníka
 • podání návrhů na výkony rozhodnutí, spolupráce s exekutorským úřadem
 • příprava a kontrola smluv, návrhy směrnic, vyhlášek souvisejících se správou a zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory
 • provádění veškerých úkonů, které souvisí s výpovědí z nájmu bytu
 • provádění veškerých úkonů, které souvisí s vyklizením bytu, včetně podání návrhu na vyklizení bytu,
 • provádění veškerých úkonů, které souvisí se zahájením exekuce, včetně podání návrhu na zahájení exekuce a určení exekutora
 • vyhotovování splátkových kalendářů na dluhy, příprava na projednání v radě města
 • narovnávání nájemních vztahů před prodejem bytů formou dohody o společném nájmu bytu nebo přímým rozhodnutím rady města
 • narovnávání nájemních vztahů v bytových domech
 • příprava a vyhotovování zásad pronajímání městských bytů v souladu s platnou právní úpravou
 • zpracování nových nájemních smluv dle zákona č. 107/2006 Sb.
 • zpracování a vedení evidence dlužných nájmů za byty
 • Předpis, kontrola a upomínání nájmu za byty a nebytové prostory
 • evidence nájemců bytů a nebytových prostor, evidence změn, aktualizace evidenčních listů, evidence volných bytů
 • kontrola bytů před předáním včetně pořízení fotodokumentace
 • příprava, projednání nájemních smluv na byty i nebytové prostory, předání a převzetí předmětu nájmu
  jednání s žadateli o nebytové prostory, evidence a vyřizování žádostí
 • příprava a projednání materiálů s nebytovou tématikou v radě města
 • jednání a komunikace s nájemci, návrhy na změny výše nájemného, zpracování informací pro nájemce
 • řešení stížností a reklamací ve věcech nájmu a služeb
 • příprava podkladů pro žaloby na dluh, pro žaloby na výpověď z nájmu bytu pro neplacení nájmu
  vedení účetnictví, kontrola faktur, měsíční závěrky, vyúčtování služeb a dodávek tepla a teplé vody
 • zpracování ročních plánů oprav a investic, sledování, vyhodnocování, aktualizace
 • smluvní zajištění pojištění nemovitosti, zpracování podkladů pro výběr pojišťovny, komunikace při řešení poj. událostí
 • smluvní zajištění dodávek médií, úklidů a dalších služeb
 • smluvní zajištění dezinfekce, deratizace a desinsekce
 • evidence a zařizování oprav, včetně odstraňování závad z kontrol a revizí, zajištění realizace oprav, kontrola a přebírání oprav za vlastníka
 • zajišťování oprav v bytech dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb., zajištění provozu STA
  řešení stížností a reklamací na opravy
 • návrhy na využití objektů - prodej, nájem, demolice, výpůjčky
 • smluvní zajištění odpočtů energií a médií a zpracování podkladů pro vyúčtování služeb
 • technická evidence nemovitostí, vedení a doplňování archívu tech. dokumentace
 • poskytování informací tisku, zpracování podkladů pro statistiku, pro studijní účely
 • zajištění projektové dokumentace na investice a opravy většího rozsahu, zajišťování výběrových řízení na dodavatelské opravy a investice
 • vyřizování všech náležitostí k zahájení stavebních prací, jednání se stavebním úřadem, zajištění vyjádření od správců sítí a dotčených orgánů státní správy
 • stavební dozor, zajištění stavebních povolení na schválené akce, kolaudací, v případě potřeby zajištění státního stavebního dohledu
 • povolení, kontrola, evidence stavebních úprav; vydávání stanoviska ke stavebním úpravám nevyžadujícím stavební řízení
 • zajišťování revizí technických zařízení v nemovitostech
 • zajištění požární prevence, bezpečnosti, zpracování směrnic PO, zajištění revizí hydrantů, kontrola a doplňování hasící techniky

Odkaz na neoficiální stránky Oddělení správy prodaných bytů Městké bytové správy, spol. s r.o.


Dokumenty ke stažení

Soubor Popis Vloženo Velikost Staženo
Ochrana osobních údajů (GDPR) Ochrana osobních údajů (GDPR) 09. 10. 2018, 09:04:12 516 kB 11x
INFORMACE PRO KLIENTY INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 09. 10. 2018, 09:02:43 244 kB 11x
Přihláška na nájem bytu s dluhem byt č.3, 2+1, P. Jilemnického 6 01. 10. 2018, 08:28:25 21 kB 28x
Zveřejnění záměru pronájmu bytu s dluhem Byt č. 3, 2+1, P. Jikemnického 6 01. 10. 2018, 08:27:09 212 kB 38x
Přihláška na zveřejněný byt byt č. 22, 1+1, Lipová alej 17 01. 10. 2018, 08:26:22 20 kB 28x
Zvřejnění záměru pronájmu bytu Lipová alej 17 Byt č. 22, 1+1, Lipová alej 17 01. 10. 2018, 08:24:55 204 kB 39x
Informace k vyplnění příloh ke startovacímu bytu Informace k vyplnění 01. 10. 2018, 08:24:07 21 kB 4x
Doklad k přihlášce na startovací byt III Příloha č. 3 01. 10. 2018, 08:23:12 23 kB 7x
Doklady k přihlášce na startovací byt II Příloha č. 2 01. 10. 2018, 08:22:17 54 kB 5x
Dokumenty k přihlášce na startovací byt Příloha č. 1 01. 10. 2018, 08:21:11 40 kB 6x
Přihláška na zveřejněný startovací byt přihláška na byt č. 15, 2+1, Brandlova 78 01. 10. 2018, 08:19:43 42 kB 16x
Zveřejnění záměru pronájmu startovacího bytu Byt č. 15, 2+1, Brandlova 78 01. 10. 2018, 08:17:34 237 kB 14x
Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva Kaštany Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva Kaštany 07. 06. 2018, 07:54:54 475 kB 439x
Zásady pronajímání městských bytů, v pl. znění 29. 05. 2018, 14:22:48 1789 kB 120x
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva LÍPA Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva LÍPA 17. 05. 2018, 09:28:49 333 kB 108x
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva PASTELKY Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva PASTELKY 17. 05. 2018, 07:02:14 346 kB 102x
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva KAŠTANY Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva Kaštany 16. 05. 2018, 08:27:03 458 kB 109x
Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva Kaštany Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva Kaštany 15. 05. 2017, 08:05:40 461 kB 400x
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva PASTELKY Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva PASTELKY 11. 05. 2017, 09:50:16 349 kB 408x
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva LÍPA Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva LÍPA 11. 05. 2017, 09:43:51 334 kB 372x
Stanovy SBD Pastelky Stanovy SBD Pastelky 04. 07. 2014, 07:52:11 211 kB 1393x
Stanovy BD Lípa Stanovy BD Lípa 04. 07. 2014, 07:51:45 213 kB 1650x
Stanovy BD Kaštany Stanovy BD Kaštany 04. 07. 2014, 07:50:31 219 kB 1248x
Pojistné podmínky Pojistné podmínky, kterými se řídí pojištění Městské bytové správy, spol. s r.o. 30. 11. 2009, 07:05:04 238 kB 3362x
upozornění pokud Vám nepůjde otevřít nějaký dokument - uložte jej na disk svého počítače, pak Vám půjde otevřít 24. 11. 2008, 13:38:03 19 kB 2697x

V rámci stávající odměny za správu nově zajišťujeme prostřednictvím advokátní kanceláře právní pomoc, např.:

- úprava stanov a řešení problémů v rámci společenství,
- účast na shromáždění vlastníků jednotek
- řešení dluhů na fondu oprav

1. vypracování a zaslání předžalobní výzvy dle § 142a) zák. č. 99/1963 Sb.
2. zastupování před soudem
3. vypracování návrhu na exekuci včetně zastupování v exekučním řízení
4. sledování insolvencí, vypracování přihlášky včetně zastupování v insolvenčním řízení

Webdesign Michal Škrabálek Počet návštěv: 688062, tato sekce: 74904 Městská bytová správa, spol. s r.o.
Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ 69501