O nás

Naše oddělení je část provozně technického útvaru Městské bytové správy spol. s r.o. Hodonín. Naší pracovní náplní je zabezpečovat správu prodaných bytů v jednotlivých společenstvích vlastníků na základě mandátních smluv.

Soupis činností prováděných na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi správcem a SVJ: 

1)      Vyhotovování předpisu fondu oprav, odměny za správu a jednotlivých služeb v domě vedených

2)      Vedení otápěné plochy bytu pro rozúčtování tepla

3)      Vedení měřičů ÚT + TUV + vody (pokud jsou v bytě)

4)      Vedení přehledu osob nahlášených k bydlení v bytové jednotce z důvodu rozúčtování některých služeb na osoby

5)      Při vlastníkem nahlášené změně počtu osob v domácnosti, přepočet záloh na služby s ohledem na nově uvedený počet osob

6)      Při změně vlastníka – přepis bytové jednotky na nového vlastníka – přepis placení na poště (poskytnutí informací, kde si má nový vlastník co přihlásit , např. vyřízení SIPO čísla, plynu, elektřiny, rozhlasu, televize, odpadků apod.)

7)      Rozúčtování jednotlivých služeb za kalendářní rok dle platných vyhlášek s ohledem na změnu vlastníků  bytové jednotky (pokud je jich více, je vyúčtování zasláno každému z nich na nově uvedenou adresu)    

8)      Hromadná úprava záloh na služby po rozúčtování s ohledem na náklady v rozúčtování  a změny cenových předpisů (zdražení vodného-stočného apod.)

9)      Vedení skutečně zaplacených měsíčních plateb (komunikace s poštou pomocí SIPA)

10) Pořizování plateb uhrazených jiným způsobem než prostřednictvím inkasní složenky, tj. na pokladně, na složenku nebo bankovním převodem

11) S tříměsíčním zpožděním po obdržení neuhrazených měsíčních plateb od České pošty, jejich zaúčtování do dluhu, následné upomenutí ( FO se nepenalizuje)

12) Na žádost výboru společenství provádění přípravy a vyhotovování podkladů pro podání žalob na dluhy ve fondu oprav jednotlivých vlastníků bytových či nebytových jednotek

13) Vedení dlužníků bytových jednotek v uvedeném domě

14) Sjednávání smluv dodávek medií:

a)      Smlouvy o dodávce elektřiny dodávané ze sítě nízkého napětí pro společné prostory domu

b)      Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací

15) Zajištění smluvního pojištění domu, komunikace při řešení poj. událostí

16) Zajišťování dodávky tepla

17) Údržba tepelného zdroje, pravidelné prohlídky a kontroly

18) Objednávání pravidelných čištění komínových těles dle platné vyhlášky

19) Zajišťování pravidelné revizní prohlídky: elektroinstalace, plynoinstalace, požární a hasící techniky a hromosvodů ve společných prostorech

20) Zajišťování odstranění porevizních závad vyplývajících z revizí

21) Zajišťování projektové dokumentace na investice a opravy většího rozsahu

22) Zajišťování cenových návrhů dodavatelů oprav a investic

23) Zajišťování výběrových řízení na dodavatelské opravy a investice

24) Vyřizování všech náležitostí k zahájení stavebních prací, jednání se stavebním úřadem, zajištění vyjádření od správců sítí a dotčených orgánů státní správy

25) Zajišťování nutných technických a ekonomických podkladů pro zpracování podkladů pro vstup do programu Panel, vždy pro firmu která pro společenství zajišťuje dotace z programu Panel

26) Konzultování smluv uzavíraných společenstvím, upozornění výboru společenství  na možná úskalí předložené smlouvy

27) Na žádost výboru společenství informování o legislativních změnách týkajících se společenství vlastníků a náležitostmi s tím spojenými

28) Zajištění požární prevence, bezpečnosti, zpracování směrnic PO, zajištění revizí hydrantů, kontrola a doplňování hasící techniky

29) Rozúčtovávání jednotlivých faktur za opravy na jednotlivé vlastníky dle spoluvlastnických podílů, dle písemné dohody členů společenství nebo dle výborem předloženého zápisu ze shromáždění společenství

30) Na základě žádostí svolávání shromáždění vlastníků včetně přichystání podkladů pro snadný průběh schůze (pozvánky, prezenční listina, hlasovací tabulka)

31) Provádění oprav, které jsou členy výboru nahlášeny na údržbě MěBS

32) Rozúčtovávání oprav z údržby MěBS

33) Archivace dokladů

34) Vedení účtu fondu oprav zvlášť na každou bytovou i nebytovou jednotku v domě

35) Vyúčtování fondu oprav vždy jednou ročně

36) Na základě žádostí vlastníků předkládání aktuálních zůstatků záloh na fondu oprav v průběhu roku

37) Při ročním vyúčtování fondu oprav provádění kompenzace dluhů měs. plateb ze zůstatků f.o.(pokud je jeho výše dostatečná)

38) Technická evidence domu, vedení a doplňování archívu tech. dokumentace

39) Zajišťování 24 hodinové havarijní služby pro případ havárie rozvodů vody, dodávek tepla, poruchy výtahu při níž došlo k uvíznutí osob a okamžité odstraňovaní těchto havarijních stavů

Vytisknout stránku Vytisknout stránku