Služby správy prodaných bytů

Seznam revizí, kontrol a zkoušek

Druh zařízení Právní předpis / ČSN Termín revize - kontroly- zkoušky
Plynoinstalace vyhl. ČÚBP č.85/78 ČÚBP, ČSN EN 1775 kontroly - dle § 3 vyhl.č.85/1978 Sb. 1x za rok, provozní revize - 1x za 3 roky
Elektroinstalace ČSN 33 1500 ČSN 33 2000-6-61 revize - 1x 2 až 5 let dle stavu elektroinstalace
Hromosvody ČSN 34 1390, ČSN 33 1500 revize - 1x za 5 roků
Požární bezpečnost zákon č. 133/1985Sb., Vyhl.MV č. 246/2001 Sb. revize - 1x za rok
Výtahy ČSN 27 4007, ČSN 27 4002 provozní prohlídka - 1x za 14 dnů, odborná prohlídka (revize) - 1x za 3 měsíce, odborná zkouška - 1x 3 roky, inspekční prohlídka - 1x za 6 roků

Rozúčtování služeb

Vodné stočné
Náklady na vodu se rozúčtovávají podle náměrů bytových vodoměrů, které jsou umístěny v každém bytě.
Odpočty vodoměrů se zpravidla provádějí 1x ročně, v průběhu měsíce prosince.

Ohřev teplé vody
Náklady na ohřev teplé užitkové vody se rozdělí na složku základní (30%) a složku spotřební (70%). Základní složka je rozúčtována podle velikosti podlahové plochy bytu a spotřební podle náměrů bytových vodoměrů.

Teplo na vytápění
Náklady na vytápění se rozúčtovávají dle náměrů na měřičích tepla, kterou jsou umístěny na radiátorech. Náklady na teplo na vytápění se rozdělí na složku základní (40-50%) a složku spotřební(60-50%). Základní složka je rozúčtovávána podle velikosti započitatelné podlahové plochy bytu a spotřební podle náměrů měřičů tepla. Odpočty měřidel tepla se provádějí 1x ročně, v průběhu ledna-února následujícího roku. V domech, kde nejsou instalovány měřiče tepla se teplo rozúčtovává podle m2 započitatelné podlahové plochy bytu.

Úklid
Náklady na úklid společných prostor domu, se rozúčtovávají podle počtu nahlášených osob v domácnosti.

Osvětlení společných prostor
Náklady na osvětlení společných prostor se rozúčtovávají stejným způsobem jako úklid, podle počtu nahlášených osob v domácnosti.

Společná televizní anténa
Náklady na společnou televizní anténu se rozúčtovávají podle počtu zásuvek v bytě.

Internet
Náklady na internet se rozúčtovávají podle počtu připojených účastníků - dle seznamu dodaného výborem SVJ.

Výtahy
Náklady na výtahy se rozúčtovávají podle počtu osob nahlášených v domácnosti obvykle od třetího nadzemního podlaží.
Všechny náklady jsou rozúčtovávány v souladu s platnými předpisy a vyhláškami.


Zajišťování běžných oprav

Na základě mandátní smlouvy zajišťujeme běžné opravy ve společných částech jednotlivých domů, na základě objednání výboru společenství vlastníků. Opravy naše oddělení objednává u bytové údržby Městské bytové správy a u jednotlivých dodavatelů prací(soukromích firem, živnostníků).

Běžné opravy a udržování zajistí správce na základě požadavku předsedy výboru nebo jiného výborem pověřeného člena výboru společenství vlastníků. Nejnutnější zásah pro odstranění havárie zajistí správce na základě požadavku kteréhokoliv z vlastníků jednotek. Odstranění revizních závad zajistí správce na základě doporučení a v termínech uvedených v revizní správě

Za běžné a obvyklé záležitosti se považují záležitosti upravené mandátní smlouvou (cca do 5.000,-Kč - dle konkrétní mandátní smlouvy se může výše měnit). Mimo tyto záležitosti je správce povinen vyžádat si písemně od výboru společenství pokyny o dalším postupu a je-li nutné k zabezpečení zájmů spoluvlastníků činit právní úkony, je třeba vyžádat si příslušnou plnou moc


Zajišťování regenerací a větších oprav

Připravuje shromáždění vlastníků za účelem seznámení s problematikou regenerací a odborného odhadu nákladů na jednotlivé vlastníky. Odhad dotací z programu Panel Nově a Zelená úsporám. Shromáždění vlastníků se aktivně zúčastňujeme.

Na základě usnesení shromáždění společenství vlastníků zajišťujeme pro větší akce:

  1. výběr projektanta
  2. podání stavebního povolení (ohlášky)
  3. výběrové řízení na dodavatele stavby
  4. kontrolu stavebních prací při provádění oprav
  5. kalkulace nákladů na jednotlivé bytové jednotky
  6. zpracování podkladů pro žádost o dotaci panel
  7. Dotace Panel, Zelená úsporám a úvěry na akce naše firma nezajišťuje, pouze doporučuje výboru firmy, které se touto problematikou zabívají.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku